thiima:

Shin Megami Tensei: Tokyo Revelation (1995)